Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego customspace.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://customspace.pl, w szczególności:

1.1 definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://customspace.pl,

1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji,

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy,

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki,

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki,

1.6 określa wymagania techniczne,

1.7 informuje o Polityce prywatności,

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich,

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów.

2. Serwis internetowy działający w domenie https://customspace.pl prowadzony jest przez:

 

Custom Space Kamil Kusak
 ul. Narutowicza 5 42-500 Będzin
NIP 6292348077 REGON 241710456
e-mail: biuro@customspace.pl telefon kontaktowy: 576 101 106

 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy. 

4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.

5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
ze zmian.

7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.

10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.

12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

14. Opinie o produktach:

14.1 Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawianie opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego.

14.2 Sprzedawca nie weryfikuje treści opinii.

14.3 Sprzedawca nie modyfikuje treści wystawionej recenzji. Sprzedawca nie jest zobowiązany do publikowania opinii na stronach Sklepu.

14.4 Do wystawienia opinii uprawnieni są Klienci, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży o opiniowany Produkt lub Usługę.

14.5 Opinia może być wyrażona: słownie, graficznie (o ile taka forma jest udostępniona przez Sprzedawcę) i/lub poprzez umieszczenie zdjęć Produktu (o ile taka forma jest udostępniona przez Sprzedawcę).

14.6 Klient publikując opinię udziela nieodpłatnie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Serwisie treści na następującym polu eksploatacji: rozpowszechnianie opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

14.7 W ramach licencji, o której mowa w punkcie 14.6 niniejszego ustępu,  autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, wykorzystywania utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Serwisu Sprzedawcy w sieci Internet.

14.8 Klient wystawiając opinię oświadcza, iż nie narusza ona praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

14.9 W przypadku umieszczenia w opinii Treści nielegalnych, naruszających niniejszy Regulamin, zastosowanie będą miały postanowienia §14 niniejszego Regulaminu.

15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

 

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – oznacza produkt nieprefabrykowany, który wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://customspace.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca - Custom Space Kamil Kusak, ul. Narutowicza 5, 42-500 Będzin, NIP 6292348077, REGON 241710456

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta

Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Koszyk  - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego customspace.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Newsletter –  usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców

Nielegalne treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa

Moderacja treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy

Użytkownik – „odbiorca usługi” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej

Usługa pośrednia –  oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego: (I) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; (II) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; (III) usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie

 

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Newsletter

1.4 Blog

1.5 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@customspace.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.

5. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.

6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz wyświetlanej nazwy.

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

6.3 Usługobiorca  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę  Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca  może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy wskazany w ust. 2 §1 niniejszego Regulaminu.

8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https:/customspace.pl

2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”;

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „kosz” znajdującej się w tabeli Koszyka

3.2.3 zawartość Koszyka odświeża się automatycznie

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

3.4  następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz akceptację warunków przetwarzania danych osobowych

3.4.2 dokonanie wyboru metody wysyłki spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe

3.4.4 na stronie Formularza zamówienia, Klient ma możliwość zalogowania się do wcześniej utworzonego Konta klienta lub możliwość utworzenia Konta klienta

3.5  następnie należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu

3.6  kolejno potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.8 Przy wyborze Przelewy24 należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin Przelewy24 następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.9 Wybór płatności za pobraniem jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

 

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 10 dni roboczych, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem

1.1 firm kurierskich DPD Polska oraz InPost

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie

2. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty opłaconego Zamówienia. Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości e-mail z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Sprzedawca będzie mógł obciążyć Klienta opłatą za przechowywanie zamówionych Produktów, w wysokości 0.5 % wartości Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień przechowywania. Opłata będzie płatna gotówką w dniu odbioru Zamówienia.

4. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

7. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm DPD Polska oraz InPost i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.

8. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

§7 Przesyłki

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska oraz InPost są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych firm kurierskich.

2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:

2.1  W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru
zamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę
reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.  W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej InPost.

3. Zapis ust. 1 i 2 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

 

§8 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę ( przedpłata)

1.2 przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24  (obsługiwany przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

1.3 płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera doręczającego przesyłkę.

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

3.W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§9 Gwarancja

1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

 

§10 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.

3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@customspace.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
Custom Space Kamil Kusak, ul. Narutowicza 5, 42-500 Będzin

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi,  a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną  reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym. 

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

8. W przypadku Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową z zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

 

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

8.4 w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

8.5 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

10.1 adres e-mail: biuro@customspace.pl

10.2 adres Sprzedawcy: Custom Space Kamil Kusak, ul. Narutowicza 5, 42-500 Będzin

 

§12 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

 

§13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].

 

§14 Treści umieszczane przez Usługobiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu spełniają obowiązki wynikające z Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

2. Zgodnie z art. 11 i 12 DSA Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy biuro@customspace.pl do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją Europejską, Europejską Rada Usług Cyfrowych i Użytkownikami. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

3. W ramach prowadzonego Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zamieszczanie treści będących opiniami/ recenzjami dotyczącymi jakości oferowanych Produktów lub Usług.  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści jakie umieszcza w Serwisie. Usługodawca nie jest dostawcą treści.

4. Treści, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu są powszechnie dostępne dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis, tj. publicznie rozpowszechniane.

5. Zabronione jest umieszczanie Treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

5.1 treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym

5.2 treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

5.3 treści naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne

5.4 treści wulgarnych lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe

5.5 treści stanowiących groźbę skierowaną do osób trzecich

5.6 treści naruszających dobre obyczaje, przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe

5.7 adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,

5.8 treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe osób trzecich

5.9 treści nawołujących do przemocy i/lub innych niebezpiecznych zachowań

5.10 treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

5.11 treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Usługobiorców treści pod warunkiem otrzymania wcześniej zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i braku podjęcia działań, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Usługodawca od chwili uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości o nielegalnych działaniach lub nielegalnych treściach, niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia tych treści lub uniemożliwia dostęp do nich. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu przeprowadzane jest z poszanowaniem praw podstawowych Usługobiorców, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji. Działania podjęte przez Usługodawcę będą polegać na: usunięciu, ograniczeniu widoczności nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści, uniemożliwieniu dostępu do nich lub pozostawieniu ich w Serwisie.

8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy biuro@customspace.pl. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać dane umożliwiające Usługodawcy dokonanie weryfikacji zgłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub niezgodną z niniejszym Regulaminem, dane kontaktowe. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Usługodawca powiadamia Użytkownika w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika dokonującego zgłoszenia, Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem w celu powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu przysługuje Usługobiorcom i Użytkownikom odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@customspace.pl w terminie 14 dni od odebrania decyzji Usługodawcy. Decyzję z uzasadnieniem  w sprawie odwołania Usługodawca przekazuje zainteresowanym stronom w terminie 14 dni od  doręczenia odwołania.

10. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 

§15 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie PDF